­
akademie logo
     Hudcova 367/78, 612 00 Brno, Česká republika
     Telefon: 541 632 211
     E-mail: info@akademieprometheus.cz

object112837259

Studijní program MBA 2017 klade důraz na vysokou kvalitu studia ve struktuře potřeb pro manažera v aktuálních podmínkách rozvoje společnosti.

Konstrukce programu studia umožňuje využití časové kapacity studenta dle jeho možností, bez omezení výkonu manažerské práce. Úloha individuálních konzultací studenta a lektora dává prostor pro řešení specifických úloh manažera.

Strategie „Evropa 2020“, předpokládá 3 vzájemně se posilující priority.

 • Inteligentní růst – realizaci hospodářství, založené na znalostech a inovacích
 • Udržitelný růst – podporování ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiky, méně náročné na zdroje
 • Inkluzivní růst – podporování hospodářství s vysokou zaměstnaností, která zabezpečí sociální a územní soudržnost

Realizace této evropské strategie je strategií jednotlivých členských států EU a tím i České republiky. Je nutné si uvědomit, že strategii musí řešit vzdělaní lidé, aby nezůstalo pouze u proklamací. Je to úkolem celého vzdělávacího systému, jehož nezbytným článkem je aktuální vzdělávání postgraduálního typu – MBA.
Program MBA Akademie podnikání Prometheus, s.r.o., Brno a Vysoké školy podnikání a práva, a.s., Praha vychází z následujících poznatků:

 1. Zkušeností z realizace studia MBA od roku 2009 s mezinárodní účastí francouzské vysoké školy ISG s akreditací ACBSP.
 2. Zpětné vazby posluchačů absolventů studia MBA International ISG.
 3. Vyhodnocení úrovně studia MBA v institucích v ČR.
 4. Konzultací s managementem korporací a institucí.
 5. Zkušeností certifikovaných poradců a lektorů z oboru managementu a personalistiky.

Z uvedené analýzy jednoznačně vyplývá, že potřeba studia pro cílové skupiny je diametrálně jiná než z dob přelomu století a ekonomických potřeb společností v současné době z pohledu změn ve struktuře kapitálu a demografického vývoje.

Řízení kurzu probíhá v několika rovinách:

Programové řízení:
Ing. Ludmila Sklenářová, MBA, statutární ředitelka IMPS, a.s.

Management:
Kamila Richterová, manažerka vzdělávání

Odborná komise:
Další součástí řídící struktury programu MBA je odborná komise.

Odbornou komisi tvoří:

Ing. Zdeněk Ožana – obor management
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. – obor obchod a marketing
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. – obor finance

Závěrečná písemná práce - DISERTACE

 • zpracování a obhájení závěrečné písemné práce je předpokladem ukončení studijního programu MBA, kterou posluchač strukturuje v průběhu studia
 • tematicky budou písemné práce v maximální možné míře zaměřeny na řešení konkrétních problémů z oblasti pracovních aktivit účastníka studijního programu
 • téma si navrhuje každý účastník studijního programu individuálně. Definitivní zaměření písemné práce odsouhlasí odborný garant, který bude zároveň konzultantem práce

 

Mlčenlivost
Písemné projekty: Informace a data uveřejněná ve Vašich písemných projektech a dalších materiálech jsou k dispozici pouze hodnotitelům prací. Vaše písemné projekty - či jejich části nesmí být bez Vašeho souhlasu publikovány.

isg plant pruhl

MBA program je organizován formou kombinovaného studia dle studijního programu. Tato forma se ukazuje jako optimální řešení, umožňující i velmi zaměstnaným manažerům aktivně se zúčastňovat výuky programu MBA.

Dvousemestrální studijní program je rozdělen do těchto tematických okruhů:
- Obchod a marketing
- Finance
- Management

Časové schéma výuky:
4 víkendová soustředění – semináře a časová dotace na zpracování, konzultace a obhajobu disertační práce.

Semináře jsou v českém jazyce.

V místě výuky je možnost ubytování formou hotelových pokojů na standardní úrovni za zvýhodněné ceny.

 • Obchod a marketing

  Obchod a marketing

  Marketing a komunikace

  Marketing a komunikace

  Marketing a komunikace

  vyučující lektor: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

  cílem semináře je:

  • Pochopit podstatu a význam marketingu pro řízení firmy
  • Seznámit se s podstatou marketingové filozofie
  • Definovat a uplatnit marketingové přístupy při řešení tržních situací
  • Pochopit význam marketingového algoritmu
  • Zvládnout vybrané metody marketingové analýzy trhu a uplatnit je při řešení praktických problémů
  • Objasnit podstatu marketingové komunikace
  • Zvládnout principy komunikačního mixu

  Využití marketingových metrik ve strategickém řízení firem

  Využití marketingových metrik ve strategickém řízení firem

  vyučující lektor: Ing. Michael Hanzelka, MBA

  cílem semináře je:

  Seznámit účastníky se všemi základními pojmy v oblasti marketingových metric a poskytnout srozumitelný výklad všech podstatných a v současnosti používaných martketingových metric. Po absolvování semináře se absolvent bude dobře orientovat v problematice marketingových mertik činností, pro dosažení optimalizace výše vynakládaných nákladů na marketing. Seminář poskytne účastníkům výklad důležitých kroků a zákonitostí pro udržení optimálních nákladů na marketingové kampaně, zároveň take důležité marketingové metiky pro ověřování návratnosti marketingových projektů s okanžitým praktickým využitím.

 • Management

  Management

  Komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů

  Komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů

  vyučující lektor: Ing. Zdeněk Ožana

  cílem semináře je:

  • připomenutí si principů komunikace, asertivity a asertivního vyjednání
  • naučit se postup při analyze a řešení pracovních problémů
  • posílit schopnost využít potenciálu týmu při analýze a řešení problémů
  • posílení samostatnosti účastníků při řešení pracovních problémů
  • porozumění příčinám a zdrojům konfliktů
  • osvojení si postupu efektivního řešení konfliktů, získání znalostí prevence a řízení konfliktů
  • získání dovednosti vedení konfliktních rozhovorů

  Metody zvýšení výkonnosti pracovníků

  Metody zvýšení výkonnosti pracovníků

  vyučující lektor: Ing. Zdeněk Ožana

  cílem semináře je:

  • připomenutí si principů výkonů
  • připomenutí si nástrojů managementu ovlivňujících výkon
  • naučit se odstraňovat zbytečné výkonové problémy a nedostatky firmy spojené s lidským faktorem
  • posílení samostatnosti účastníků při řešení pracovních problémů spojených s výkonem
  • osvojení si nástrojů řízení výkonu
  • seznámit se s řešením vlivu „osobního faktoru“ na výkon jedince
  • získání dovedností vedení hodnocení a stanovování cílů

  Manažer je leader, mentor i kouč

  Manažer je leader, mentor i kouč

  vyučující lektor: Bc. Magdalena Ožanová

  cílem semináře je:

  • uvědomit si základní principy práce s lidmi
  • seznámit se s výhodami uplatňování leadershipu, mentoringu a koučinku při vedení lidí
  • promítnout si pravidla práce leadra, mentora a kouče do své pracovní praxe
  • naučit se postupy využívání těchto technik
  • posílit svou vlastní roli manažera a směr osobního rozvoje

  Řízení lidských zdrojů s praktickým užitím typologie

  Řízení lidských zdrojů s praktickým užitím typologie

  vyučující lektor: Bc. Magdalena Ožanová

  cílem semináře je:

  • uvědomit si rozdílnost lidských povah, vlastností, temperamentu a projevů v činnostech
  • naučit se přizpůsobovat své reakce různým typům lidí
  • začít lépe využívat typu osobnosti pro získání jejich důvěry
  • využívat poznatků z typologie v komunikaci, argumentaci, při přidělování úkolů, motivování lidí, hodnoticích pohovorech

 • Ekonomika a finance

  Ekonomika a finance

  Finanční trhy a řízení portfolia

  Finanční trhy a řízení portfolia

  Finanční trhy a řízení portfolia

  vyučující lektor: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

  cílem semináře je:

  • Chápat význam finančních trhů a jejich propojení s finančním systémem a s reálnou ekonomikou
  • Rozumět metodám a postupům oceňování jednotlivých druhů finančních a reálných investičních instrumentů
  • Umět analyzovat potenciální investice dle výnosnosti, rizikovosti a likvidity
  • Získat dovednosti potřebné pro správu majetkového portfolia

  Finance – bod zvratu, kalkulace, investiční rozhodování

  Finance – bod zvratu, kalkulace, investiční rozhodování

  Finance – bod zvratu, kalkulace, investiční rozhodování

  vyučující lektor: doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

  cílem semináře je:

  • Pochopení teoretických východisek tvorby zisku a vazbu mezi generováním zisku a základním finančním cílem podnikání (tvorba hodnoty podniku pro vlastníka)
  • Pochopení praktické využitelnosti analýzy bodu zvratu
  • Osvojení znalostí z oblasti kalkulace nákladů a získání schopnosti identifikovat vhodný postup pro řešení konkrétních problémů z dané oblasti v podnikové praxi
  • Osvojení si postupu ekonomického vyhodnocení investic do dlouhodobého majetku (zejména s akcentem na hmotná a nehmotná aktiva)
  • Získání schopnosti řešit a interpretovat praktické příklady z oblasti nákladové analýzy, tvorby zisku a investičního rozhodování ve vazbě na základní finanční cíl podnikání

Cena studia 50 000,- Kč, plus zákonné DPH

Cena studia krom jiného zahrnuje:

 • Přihlášku a vstupní informační pohovor
 • Výukové materiály k jednotlivým modulům, v tištěné i v elektronické podobě
 • Telefonické a e-mailové konzultace lektorů k absolvovanému kurzu
 • Coffey breaky po čas výuky

Cenu studia lze uhradit jednorázově, nebo nadvakrát, a to vždy před zahájením prvního, resp. druhého semestru.
Jiný splátkový systém se případně stanovuje vždy individuálně, po osobním pohovoru s uchazečem
o studium.

 Přihláška

­